นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางดวงเดือน  ชโลธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
Facebook Fanpage
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ปัญหาการทุจริต ที่เบอร์ 0-5651-0981-2  tongnangam@hotmail.com
ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี


 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


 
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงาน


 
เชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพ

บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ

 
ประชาสัมพันธ์

บริการไม่หยุดพักเที่ยงในวันเวลาราชการ

ภาษีบำรุงท้องที่

กำหนดระยะเวลาชำระภาษีเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบประเมิน ภบท.5 ทุก 4 ปี ภายในเดือนมกราคม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนยื่นแบบ ภรด2.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภรด.8

ภาษีป้าย

ผู้เป็นเจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ส.ป.1

 
โครงการและราคากลางงบประมาณตาม  ข้อบัญญัติประจำปี 2561

1.  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนันท์นภัส หมู่ที่ 10  จำนวน  400,000.- บาท

2. ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพัชรี หมู่ที่ 12  จำนวน  305,000.- บาท

3. ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสุนันท์ หมู่ที่ 4 จำนวน 260,000.- บาท

4. ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายไกรพิช หมู่ที่ 2 จำนวน 280,000.- บาท

5. ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเสมอ  หมู่ที่ 5  จำนวน 356,000.- บาท

6. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายกลุ่มบ้านนายสายยันต์ หมู่ที่ 8 จำนวน 350,000.- บาท

7. ปรับปรุงถนนลูกรักบดอัดสายคันครองน้ำวิ่ง ม. 11 จำนวน 216,000.- บาท

8. ขยายเขตประปาหมู่ที่ 7 กลุ่มบ้านนางบุญมี จำนวน 170,000.- บาท

9. ขยายเขตประปาหมู่ที่ 9  บ้านบุ่งฝาง  จำนวน 187,000.- บาท

10. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 290,000.- บาท

 

กำหนดระยะเวลาการให้บริการ

        1. การขอรับข้อมูลข่าวสาร      
                                     5 นาที/ราย
        2. การขอใช้ห้องสมุด  
                          ตอบรับภายใน 1 วัน
        3. สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค    
                                     5 นาที/ราย
        4. ช่วยเหลือสาธารณภัย        
                                   30 นาที/ราย
        5. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
                          ตอบรับภายใน 7 วัน 
        6. ขอสนับสนุนแผนงานโครงการ 
                          ตอบรับภายใน 7 วัน
        7. การออกหนังสือรับรอง การทำประโยชน์
                                     5 นาที/ราย
        8. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่       
                                     5 นาที/ราย
        9. จัดเก็บภาษีโรงเรือน  และที่ดิน 
                                     5 นาที/ราย
        10.จัดเก็บภาษีป้าย             
                                     5 นาที/ราย
        11.การอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (129 ประเภท)                                            7 วัน/ราย
        12.การขออนุญาตจำหน่าย   สินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ         
                                      7 วัน/ราย
        13.การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
                                     5 นาที/ราย
        14.การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ   
                                     5 นาที/ราย
        15.การขอยืมพัสดุเพื่อการสาธารณะ  
                                     5 นาที/ราย
       16.การขอคำปรึกษางานก่อนสร้าง  
สาธารณุปโภคและสาธารณูปโภค   
                                   10 นาที/ราย